Oficiální stránky římskokatolické farnosti Dobratice
Antonie / sv. Jan z Fakunda (Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie)
Biblický citát na dnešní den
On odpouští všechny tvé viny. (Žl 103,3)

MODLITBY

Korunka k Božímu milosrdenství

Obraz Božího milosrdenství

Na začátku: Otče náš...
Zdrávas Maria...
Veřím v Boha...

Na velkých zrnkách růžence: Věčný Otče, obětuji Ti tělo a krev, duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa (1x).

Na malých zrnkách: Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu (10x).

Na závěr: Svatý Bože, Svatý SIlný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi i nad celým světem (3x).

Modlitba papeže Jana XXIII.

Modlitba papeže Jana XXIII.

Modlitba papeže Františka k Panně Marii rozvazující uzly

Obraz Panny Marie rozvazující uzly

Svatá Maria, ty jsi byla po celý život plná Boží přítomnosti, s pokorou jsi přijímala Otcovu vůli a ďábel tě nikdy nedokázal zaplést do svého zmatku.

U svého Syna ses přimlouvala za naše těžkosti, a svou pokorou a trpělivostí jsi nám dala příklad, jak rozplétat zádrhele našeho života.

Navždy zůstáváš naší Matkou a tím napravuješ a osvětluješ spojení, které nás poutá s naším Pánem.

Svatá Matko, Matko Boží a Matko naše, prosíme tebe, která s mateřským srdcem rozplétáš uzly našich životů,

ujmi se mne/ ho (pojmenování osoby) a osvoboď mne/ ho/ ji ode všech pout a zmatků, jimiž na mne/ na něj/ na ni útočí náš nepřítel.

Svou milostí, svou přímluvou u Boha i příkladem nás osvoboď od všeho zla, Panno Maria, a rozvaž pouta, která nám brání ve sjednocení s Bohem.

Dej nám, abychom vysvobozeni od každého zmatku a omylu nacházeli Pána ve všech věcech, abychom v Něm ukotvili svá srdce a stále mu sloužili v našich bratřích a sestrách.

Amen

Římskokatolická farnost        Dobratice
Dobratice 66, 739 51 Dobrá
P. Jan Wojnar
Tel. 604 406 923
E-mail: wojnar.jan@centrum.cz